Матеріально-технічна база


Свою діяльність ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК» здійснює відповідно до державних замовлень та замовлень підприємств, установ і організацій, державного центру зайнятості, угод з юридичними і фізичними особами в межах ліцензованого обсягу.

Навчальний центр здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітничих кадрів з 10 професій (ліцензія серія АЕ №285916 від 13.01.2014р.).

В навчальному процесі використовується власна навчальна матеріальна база, а також матеріально-технічна база профтехучилищ, середніх шкіл, ремонтно-транспортних та сільськогосподарських підприємств області на договірній основі.

На даний час в головному корпусі (м. Рівне) є в наявності методкабінет, кабінети для адмінперсоналу, 6 навчальних класів (з них 2 комп’ютерних) на 120 посадочних місць та лекційний зал на 100 посадочних місць. Обласний навчальний центр має два власних гуртожитки: в м. Рівне та в с. Оженин Острозького району на 220 та 25 місць відповідно.

Крім того, навчання робітничих кадрів проводиться в 12 навчальних класах, розміщених на базі районних ремонтно-транспортних підприємств і в 5 класах Острозького навчального пункту, всього на 350 учнівських місць; там же обладнано 16 лабораторій (майстерень) для проведення практичних занять. Для організації занять безпосередньо в господарствах області на базі легкових автомобілів обладнані пересувні навчальні класи, які укомплектовано необхідними стендами, макетами, розрізами окремих вузлів, технічними засобами навчання, комплектами плакатів, літературою, інструктивними матеріалами.

Всі приміщення центру відповідають санітарним вимогам діючого санітарного законодавства України.

В навчальному процесі використовуються телевізори, відеомагнітофони, DVD- програвачі, комп’ютери, ксерокси, сканери, кіноапарати, графопроектори, епідіаскопі, діапроектори, фотоапарати, відеокамери, мультимедійні проектори.

Власністю навчального центру є: 5 тракторів різних марок, 10 легкових і 2 грузових автомобілі, 1 автобус, 32 одиниці різної с/г техніки, 9 зварювальних постів, 4 металообробні і 1 деревообробний верстати.

Навчальний заклад в достатній мірі забезпечений плакатами, стендами, альбомами, муляжами, розрізами агрегатів, натуральними зразками.

Наявні технічні засоби навчання дають можливість проводити заняття та підвищити рівень засвоєння матеріалу з використанням мультимедійних, інтерактивних, відео-уроків та інших передових педагогічних технологій.

Навчання проводиться по робочих навчальних планах і програмах, які складені відповідно до Державних стандартів професійно-технічної освіти і погоджені із представниками провідних підприємств регіону у відповідних галузях. До їх розробки залучаються спеціалісти Департаменту агропромислового розвитку, науково-дослідних установ, територіального управління Держпраці та інших установ і організацій АПК в області.

В навчальному центрі працює педагогічна рада і міжпрофесійна методична комісія, на засіданнях яких розглядаються і погоджуються навчальні плани і програми, вивчаються інноваційні педагогічні технології, передовий досвід, колегіально вирішуються назрілі виробничі і господарські питання.

Обладнаний методичний кабінет, в якому підібрані інформаційні матеріали на допомогу педагогічним працівникам. Особлива увага звертається на методичну роботу із позаштатними викладачами, що мають як педагогічний, так і значний практичний досвід роботи за професіями які викладають. Створені умови для їх індивідуальної роботи. Проводяться семінари, педагогічні читання, методичні інструктивні наради та інше.

Навчальний центр активно співпрацює з Державною установою «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» і Науково-методичним центром по забезпеченню профорієнтації та профнавчання незайнятого населення, Рівненським інститутом Західного Полісся України, Мирогощанським аграрним коледжем.

Головна методична мета, над якою на даний час працює навчальний центр – комплексне методичне забезпечення навчального процесу та формування тематичних, інформаційних матеріалів із спеціальних предметів основних напрямків, які розраховані на допомогу викладачам, а також можуть бути використані слухачами курсів для самостійної роботи.

Начальний центр укомплектовано інженерно-педагогічними працівниками  – кадровий склад, згідно з штатним розписом, а саме:

Майстрів виробничого навчання – 10 чол.

Спеціалістів – 4 чол.

Методистів – 2 чол.

Всі працівники мають вищу або середню спеціальну освіту і відповідний педагогічний та виробничий стаж. З них 3 викладача вищої категорії, 2 мають звання викладач-методист.

Крім того, до навчального процесу залучаються понад 150 позаштатних викладачів та інструкторів. Добір залучених викладачів проводиться з числа найбільш досвідчених працівників підприємств, навчальних закладів, спеціалістів обласних та районних служб, науково-дослідних господарств.

Інженерно-педагогічні працівники навчального центру підвищують свою кваліфікацію індивідуально, на курсах при Державній установі «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта», Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, передових навчальних закладах Міносвіти і науки, молоді та спорту України. Щорічно беруть участь у міжнародних виставках-ярмарках «Агро», «Інтер-Агро», «Акватерм»,  «Днях поля», де знайомляться з новою вітчизняною і зарубіжною технікою та технологіями. Практикуються виїзди педпрацівників в інші навчальні заклади України та країн Європи.

Проводиться їх атестація згідно вимог діючих положень та нормативних документів Міносвіти і науки, молоді та спорту України.

В навчальному центрі створений бібліотечний фонд, сформований по основних напрямках, таких як: агрономія, технологія вирощування основних сільськогосподарських культур, захист с/г культур, механізація і технологія виконання механізованих робіт, нова техніка і особливості її експлуатації, технологія ремонту і відновлення зношених деталей, тваринництво, зоотехнія, ветеринарія, бухгалтерський облік в сільському господарстві, законодавчі, правові і нормативні акти, охорона праці в с/г виробництві та інші.

Крім того, з цих напрямків є підписка на періодичні видання такі як: «Праця та зарплата», «Голос України», «Фермерське господарство», «Тваринництво України», «Новини агротехніки», «Пропозиція», «Бухгалтерський облік і аудит, «Професійно-технічна освіта».

Всього книжковий фонд становить понад 5 тисяч підручників, спеціальних періодичних видань, необхідних посібників, додаткової літератури.

Працевлаштуванню випускників після закінчення курсів і здобуття робітничої професії сприяє той фактор що, як правило, виробничу практику слухачі проходять на підприємствах та господарствах в які, по попередній домовленості, будуть прийняті на роботу. Тобто уже під час навчання слухач знайомиться і адаптується до майбутнього робочого місця. При такій формі навчання процент працевлаштування досить високий і часто становить до ста відсотків.

За попереднім погодженням Департамент агропромислового розвитку сприяє визначенню базових підприємств, виробничі бази яких використовуються при проведенні виробничого навчання та виробничої практики, допомагає працевлаштуванню випускників за здобутими професіями.

На перспективу навчальний центр планує ряд заходів по оновленню і розширенню навчально-матеріальної бази а саме:

  • модернізацію комп’ютерних класів;
  • придбання оргтехніки для тиражування інформаційних матеріалів на допомогу викладачам та слухачам;
  • забезпечення навчального процесу сучасними технічними засобами навчання;

Це буде сприяти підвищенню якості навчання та підготовці конкурентоздатних на ринку праці робітників.